Doradztwo Menedżerskie

Doradztwo Personalne

 

 

 


 

Doradztwo Personalne

Sprawne zarządzanie jakąkolwiek organizacją uzależnione jest od wielu czynników. Jeden z nich - najważniejszy - to ludzie, którzy stanowią najcenniejszy kapitał każdej firmy. Jednakże ten kapitał jest nie tylko cenny, ale równocześnie mało trwały i nieodporny na wszelkiego rodzaju błędy popełniane w sztuce, jaką jest zarządzanie. Często błędem jest nie tyle samo niepodejmowanie określonych działań związanych z zarządzaniem ludźmi, ale brak kontekstu, oderwanie od innych składników zarządzania, czyli brak kompleksowości lub też niewystarczające kompetencje podejmujących się realizacji danego zadania, związanego z usprawnieniami w obszarach związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem kapitałem ludzkim.

Dziś żadna organizacja nie może pozwolić sobie na popełnianie błędów i w tym obszarze, dlatego Extreme Management Solutions proponuje swoim Klientom kompleksowe i unikalne rozwiązania w zakresie doradztwa personalnego, bazujące na głębokiej znajomości problematyki zarządzania ludźmi, potwierdzonej praktycznymi doświadczeniami konsultantów, wyniesionymi z wieloletniej pracy na stanowiskach menedżerskich w obszarach związanych z Human Capital.

 

Oferujemy rozwiązania m.in. w następujących obszarach:

 

 

 

 

Ocena i rozwój kadry menedżerskiej.          

Decyzje związane z oceną pracy kadry menedżerskiej nie należą do najłatwiejszych. Sam proces jest zresztą złożony. Jak bowiem mierzyć coś, co niemierzalne? W jaki sposób dokonywać oceny bieżących działań albo tych decyzji, które przyniosą owoce dopiero w przyszłości?

Wypracowane przez Extreme Management Solutions metody oceny pozwalają na bieżącą oraz okresową ocenę pracy osób zajmujących stanowiska menedżerskie.

Inny dylemat, to stałe dążenie do tego, aby nawet osoby, które zajmują już kluczowe stanowiska w firmie mogły i równocześnie chciały wciąż się rozwijać. Wydaje się na ogół bowiem, że ktoś, kto osiągnął już pozycję menedżera wyższego szczebla, nie może więcej się już nic nauczyć.

My w Extreme wiemy, że jest inaczej. Proponujemy naszym Klientom rozwiązania, dzięki którym nie tylko będą mogli podejmować właściwe decyzje dotyczące awansów na stanowiskach menedżerskich, ale także spowodują, że proces aktualizacji wiedzy i ciągłego rozwoju potencjału intelektualnego menedżerów stanie się czymś zupełnie naturalnym.

powrót

 

Analiza i projektowanie stanowisk pracy.        

Określenie kluczowych kompetencji wymagających realizacji określonych zadań, przechodzi dziś swoistego rodzaju metamorfozę. Ilość zachodzących zmian w otoczeniu przedsiębiorstw wymusza zmiany wewnątrz organizacji. Niektóre z nich dotyczą struktury, a szczegółowiej rzecz ujmując - poszczególnych stanowisk. Do tego dochodzą takie czynniki, jak coraz częstsze funkcjonowanie w organizacjach, nawet o zachowawczej dotąd postawie i konserwatywnym podejściu do struktur organizacyjnych, zespołów projektowych, które powoływane są do rozwiązania konkretnego problemu.

W zależności od potrzeb Klienta, proponujemy w tym zakresie dwojakiego rodzaju rozwiązanie:
Analizę stanowisk - w sytuacji, kiedy potrzebne jest określenie kompetencji kluczowych dla realizacji celów przez dany zespół lub poszczególne osoby;
Analizę grupy - w sytuacji, gdy do czynienia mamy z zespołami projektowymi, w których chcemy dokonać swoistej analizy SWOT (a więc scharakteryzować mocne i słabe strony zespołu, szanse oraz zagrożenia jakie taka a nie inna konfiguracja członków zespołu przynieść może realizacji projektu).

 W zależności od potrzeb Klienta możemy również w odniesieniu do konkretnych potrzeb, zaprojektować skład osobowy zespołu pod względem kompetencji i cech osobowościowych, jakie z uwzględnieniem specyfiki projektu będą niezbędne, aby przedsięwzięcie zakończyło się powodzeniem.

powrót

 

 

Wartościowanie stanowisk.       

Tworzenie dobrych systemów wynagradzania, a w efekcie systemów motywacyjnych, to zadanie złożone i wymagające od jego twórcy wielowątkowego podejścia. Okazuje się bowiem, że sprawnie funkcjonujący system wynagradzania powinien nie tylko motywować do pracy swoich beneficjentów, ale również być wewnętrznie spójny, powiązany z innymi elementami stanowiącymi politykę personalną firmy. Ponadto winien on umożliwiać przedsiębiorstwu kontrolę kosztów. Mamy tu więc do czynienia, wydawać by się mogło, z koniecznością pogodzenia dwóch przeciwieństw.

Okazuje się w praktyce jednak, że to pogodzenie wody z ogniem jest możliwe. A to za sprawą oferowanej przez Extreme usługi wartościowania stanowisk pracy, dzięki której możliwe staje się uporządkowanie listy stanowisk oraz ich znaczenia w przedsiębiorstwie w sposób jasny i czytelny dla kadry zarządzającej oraz pracowników. Przeprowadzenie wartościowania pracy jest dobrym punktem wyjścia do tworzenia systemów wynagradzania opartych o solidne fundamenty. Wartościowanie stanowisk pracy metodą Extreme jest metodą unikalną, stworzoną w oparciu o praktyczne doświadczenia konsultantów firmy.

powrót

 

 

Sporządzanie opisów stanowisk pracy.      

Samo zatrudnienie, nawet najlepszego kandydata, nie jest jeszcze gwarantem, że będzie on sprawnie realizował postawione przed nim zadania. Jednym z narzędzi, które nie tylko minimalizują ryzyko popełnienia błędu tego typu, ale również wzbogacają warsztat menedżerów i tych, którzy zawodowo zajmują się rekrutacją i selekcją, są opisy stanowisk pracy.

Konsultanci firmy Extreme, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w zakresie rekrutacji i selekcji na stanowiska różnych szczebli, pomagają firmom w przygotowaniu opisów stanowisk pracy. Sporządzone przez nas opisy spełniają następujące funkcje:
Pomagają w sprawniejszym i trafniejszym doborze kandydatów oraz sprawiają, że proces formułowania oczekiwań wobec kandydatów staje się sprawą znacznie prostszą;
Nowozatrudnionym pracownikom pomagają w zrozumieniu ich roli w organizacji oraz odpowiadają na pytanie o zakres obowiązków i kompetencji;
Porządkują kwestie związane z podejmowaniem działań na poszczególnych stanowiskach oraz zapobiegają efektowi chaosu kompetencyjnego;
Są doskonałym narzędziem służącym wyznaczaniu celów oraz dokonywaniu oceny pracy.

powrót

 

 

Konstruowanie i implementacja systemów motywacyjnych.      

Motywacja do pracy, to jeden z kluczowych czynników sukcesu. Sprawnie działający menedżerowie to ci, którzy potrafią zmotywować ludzi do ponadprzeciętnego wysiłku i stale tę motywację podtrzymują. Motywacja, to nie jednorazowe działanie, ale bezustanny proces.

Extreme Mangement Solutions to firma, która zajmuje się konstruowaniem i implementacją złożonych systemów motywacyjnych, które zapewniają nie tylko skuteczność, ale dzięki modułowej konstrukcji, dają się w stosunkowo prosty sposób modyfikować w zależności od zmieniających się potrzeb.

Rozwiązania motywacyjne Extreme, to podsystemy:
Wynagradzania - uwzględniający wszystkie szczeble organizacji oraz różne rodzaje motywatorów pieniężnych (permanentnych oraz odroczonych w czasie)
Motywatorów pozafinansowych - uwzględniający różne sposoby motywowania niepieniężnego
Rozwojowo-lojalnościowy - wpływający między innymi na stosunki interpersonalne oraz pozwalający budować obraz organizacji, jako środowiska sprzyjającego pracy i rozwojowi zawodowemu

powrót

 

 

Tworzenie i implementacja systemów ocen.     

Systemy ocen, to coraz częściej standard nie tylko w dużych koncernach i ponadnarodowych korporacjach, ale także w przedsiębiorstwach średniej wielkości, działających na danym obszarze. Coraz częściej są one stosowane nie tylko po to, aby oceniać pracowników, ale ich wymiar staje się znacznie szerszy.
Współczesne systemy ocen, to złożone narzędzia, dzięki którym możliwa jest nie tylko weryfikacja efektów pracy, ale także:
Planowanie rozwoju zawodowego,
Motywowanie współpracowników (poprzez udzielanie m.in. informacji zwrotnej).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów, konsultanci firmy Extreme mogą zaprojektować i wdrożyć także w Państwa firmie adekwatny do potrzeb system ocen. Zasadniczą cechą naszych rozwiązań jest ich kompleksowość, a więc powiązanie z innymi funkcjonującymi w firmie systemami, takimi jak:
System motywacyjny
System rozwoju zawodowego

oraz ciągłe pozostawanie w zgodzie z ogólną polityką personalną organizacji.

powrót

 

 

Przeprowadzanie sesji Centrum Ocen (Assessment Centre i Development Centre).    

Praca każdego zarządzającego, pomijając indywidualne różnice, jest czymś zupełnie odmiennym od pracy osób zajmujących stanowiska niemenedżerskie. Zatem i sam proces selekcji kandydatów winien być traktowany w sposób szczególny. Pomaga w nim wykorzystanie metody wielowątkowej oceny kandydatów. Taką możliwość daje Assessment Centre.

Dzięki zastosowaniu metody Centrum Ocen przy udziale asesorów firmy Extreme, możliwym staje się trafniejsze podjęcie decyzji o zaangażowaniu konkretnego, spełniającego rzeczywiste wymogi, a jednocześnie potrafiącego poradzić sobie z realizacją określonych celów, kandydata.

Development Centre

Jak w przypadku angażowania na kluczowe stanowiska osób z zewnątrz, tak i w przypadku promocji wewnętrznych jak również przygotowywania menedżerów do objęcia stanowiska zarządzającego po raz pierwszy, możliwe jest zastosowanie metody AC, z tą jednak różnicą, że wówczas przyjmuje ona postać Development Centre (DC).

Stosując tę metodę, asesorzy Extreme podczas specjalnie skonstruowanych sesji, dokonują oceny potencjału badanych osób, jak również zalecają ewentualne kierunki rozwoju i dalszego kształcenia oraz pomagają określać optymalny rodzaj pracy, jaką dana osoba powinna ze względu na swoje predyspozycje wykonywać.

powrót

 


Tworzenie modeli kompetencyjnych.   

Każda organizacja, a często i każda nowa sytuacja, wymaga zupełnie innego podejścia do zarządzania. Co robić w sytuacjach, kiedy wszystko wymaga ciągłych zmian? Jak zarządzać różnorodnymi pracownikami? Okazuje się, że rozwiązaniem może być stworzenie uniwersalnych, a jednocześnie elastycznych modeli kompetencyjnych.

Extreme Management Solutions dysponując wiedzą na temat zarządzania kompetencjami, może pomóc Państwu w stworzeniu modeli kompetencyjnych, dzięki którym zarządzanie pracowniczą różnorodnością nawet w dużej organizacji stanie się o wiele prostsze, a podejmowane decyzje trafniejsze, co tym samym będzie wpływać na efektywność i sprawność działania. Podczas realizacji projektów tego typu bierzemy pod uwagę zadania, obszary działań, wiedzę techniczną, jak również rolę, jaką dana osoba ma pełnić w organizacji.

powrót

 

 

Określanie profilu kadry i długookresowe planowanie zatrudnienia.      

Dziś żadna organizacja nie może pozwolić sobie na to, aby zatrudnienie w niej było nieefektywne. Jednakże w rzeczywistości efektywność zatrudnienia rozpatrywana jest tylko i wyłącznie pod kątem liczby pracowników. Najczęściej w takiej sytuacji i przy takim rozumieniu problemu, podejmowane są decyzje o redukcji zatrudnienia, które mają stać się lekiem na wszystkie problemy. Tymczasem problem jest znacznie głębszy i wymaga poważnego potraktowania.

Extreme Management Solutions proponuje swoim Klientom dokonanie zmian w podejściu do zarządzania kapitałem ludzkim.

Dzięki zastosowaniu naszych rozwiązań, będą Państwo mogli:
Określić profil i kompetencje kadry menedżerskiej oraz pozostałych pracowników, którzy są w firmie niezbędni,
Zaplanować zatrudnienie w długim okresie czasu,
Zaplanować rozwój zawodowy menedżerów i pracowników,
Dokonywać zmiany zadań pracowników bez konieczności stałego poszukiwania ludzi z zewnątrz,
Eliminować szkodliwą dla organizacji fluktuację

powrót

 

 

Wdrażanie systemów rozwoju zawodowego.   

Żeby firma mogła sprawnie i nieprzerwanie działać, zainteresowanie ze strony wszystkich zarządzających rozwojem zawodowym współpracowników to jeden z podstawowych obowiązków. Jednakże w praktyce rozwój zawodowy utożsamiany jest tylko i wyłącznie ze szkoleniami, które tak naprawdę stanowią jedynie fragment możliwości w tym zakresie.

Firma Extreme pomaga swoim Klientom projektować i wdrażać kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania rozwojem zawodowym pracowników. Projektowane przez nas systemy są wkomponowywane w całokształt prowadzonej w przedsiębiorstwie polityki personalnej, a co najważniejsze, pozostają zawsze w relacji do innych systemów i z nimi współdziałają, tworząc jednolity system. Dzięki naszym rozwiązaniom możliwe jest nie tylko doprowadzenie do tego, aby rozwój zawodowy stał się jedną z kluczowych spraw w firmie, ale także spowodowanie, aby wszystkie strony w organizacji chciały się rozwijać i podejmowały w tym celu określone działania.

powrót

 

 

Analiza potrzeb szkoleniowych.   

Rozwój zawodowy pracowników, zwłaszcza w gospodarce opartej na wiedzy, to konieczność i wręcz obowiązek każdego przedsiębiorstwa. Jednakże im większa i bardziej pod względem specyfiki działania oraz różnorodności stanowisk zdywersyfikowana organizacja, tym trudniej dla każdego pracownika skonstruować taki program rozwoju zawodowego, który będzie przyczyniał się do jego rozwoju i w efekcie wzrostu całej firmy. Do tego dochodzi niezliczona wręcz wielkość ale i jakość rynkowej oferty edukacyjnej.

Extreme Management Solutions będąc firmą doradczo-szkoleniową, pomaga swoim Klientom w przeprowadzeniu szczegółowej analizy potrzeb szkoleniowych.

Dzięki naszej pomocy będą Państwo mogli dokonać:
Identyfikacji obszarów, które wymagają kształcenia,
Analizy potencjału pracowników,
Doboru odpowiednich metod kształcenia,
Wyboru programów adekwatnych do potrzeb,
Wyboru firm szkoleniowych, doradczych, wyższych uczelni oraz innych placówek kształcenia, które będą w stanie spełnić Państwa oczekiwania.

powrót

 

 

Tworzenie narzędzi rekrutacji i selekcji pracowników.   

Wydaje się, że proces rekrutacji i doboru pracowników, jest czymś stosunkowo prostym, czym prawie każdy, bez specjalnego przygotowania, może się zajmować. Wystarczy trochę intuicji oraz umiejętność obserwacji wspomaganej pytaniami i już można zajmować się doborem pracowników. Tymczasem, jak pokazuje praktyka, współcześni kandydaci przychodzą na tzw. rozmowy kwalifikacyjne coraz lepiej przygotowani. Ułatwia to powszechna na rynku i coraz liczniejsza literatura poświęcona temu zagadnieniu oraz prowadzone szkolenia w zakresie poszukiwania pracy. Coraz większy odsetek dobrze wykształconych ludzi również przyczynia się do tego, że proces doboru musi stawać się coraz bardziej złożony. Aby zatem dziś, spośród wielu dobrych kandydatów wybrać rzeczywiście tych najlepszych, potrzebne jest wzbogacenie warsztatu osób zajmujących się na co dzień doborem pracowników. I nie zawsze uzasadnionym pozostaje fakt angażowania w prowadzony proces specjalizującej się w doborze pracowników firmy doradztwa personalnego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich tych, dla których rekrutacja i selekcja jest codziennością, wprowadziliśmy do zakresu usług Extreme pomoc w tworzeniu narzędzi wspomagających proces rekrutacji i selekcji, przyczyniających się do minimalizowania ryzyka popełnienia błędu. Dzięki zastosowaniu naszych narzędzi rekrutacji i selekcji, dobranych do potrzeb Państwa firmy, ale również do specyfiki obsadzanych stanowisk, będą Państwo mogli dokonywać trafniejszej i szybszej oceny potencjału kandydatów, a to przyniesie wymierne korzyści w postaci zmniejszonej fluktuacji i w efekcie znacznie sprawniejszej pracy ludzi, zespołów oraz całej organizacji.

powrót

 


Badanie postaw i poziomu satysfakcji pracowników.   

Dokonywanie jakichkolwiek zmian związanych czy to z zarządzaniem firmą w ogóle, czy też przeprowadzanie znacznie głębszych reform, takich, jak chociażby połączenie z inną strukturą, prowokuje menedżerów do zadawania sobie wciąż tych samych pytań. W jaki sposób zmianę obecnego status quo przyjmą pracownicy? Czy zmiana jest pożądana, czy też nie? Dlaczego podjęte działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów? Co powinniśmy zmodyfikować?
Na te i inne pytania odpowiedzi znają na ogół zatrudnieni w organizacji pracownicy. Badania przeprowadzane przez Extreme Management Solutions pomagają w wydobyciu interesujących odpowiedzi oraz zapewnienie znacznie większych szans na przeprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w sposób, który zakończy się powodzeniem.

Projekty badawcze realizowane wg. metodologii Extreme obejmują badania:
Postaw pracowniczych
Poziomu satysfakcji
Nastrojów pracowniczych

Każde z powyższych może być prowadzone w zależności od potrzeb, jako indywidualne badanie lub realizowane w ramach kompleksowego projektu.

powrót

 

 

Ocena 360°   

W dzisiejszych czasach, kiedy wymagania wobec pracowników stale rosną, zmieniać się musi także podejście do ich oceniania. W wielu przypadkach okazuje się, że tradycyjne metody weryfikacji i standardowe systemy ocen nie sprawdzają się.

W takich przypadkach firma Extreme sugeruje zastosowanie oceny metodą 360°, dzięki której możliwe jest otrzymanie informacji zwrotnej z różnych, niezależnych źródeł, które stanowić mogą współpracownicy, menedżerowie i podwładni a także konsultanci i otoczenie organizacji (np. Klienci firmy).

powrót

 

 

Audyt menedżerski i personalny.   
Dokonując jakichkolwiek zmian w strukturze zatrudnienia lub też wtedy, kiedy chcemy usprawnić działanie poszczególnych komórek, a w efekcie całej organizacji, ważnym elementem staje się umiejętne zdiagnozowanie i ocena, jakimi kompetencjami rzeczywiście dysponuje nasza kadra.

Dzięki przeprowadzonemu przez konsultantów Extreme audytowi, współpracujące z nami firmy są w stanie znacznie trafniej:
Dokonywać alokacji pracowników,
Planować rozwój zawodowy i prowadzić politykę awansów,
Dobierać metody i rodzaje edukacji służące aktualizacji i podwyższaniu wiedzy,
Redukować zatrudnienie w sytuacji, kiedy okazuje się to naprawdę niezbędne.

powrót

 

 

Opracowywanie narzędzi komunikacji w organizacji.   

Przepływ informacji w firmie nie jeden raz stał się języczkiem u wagi, jeśli chodzi o realizację różnego rodzaju projektów. Drożność kanałów informacyjnych niejednokrotnie okazuje się tym elementem, który decyduje o powodzeniu lub porażce. Sprawa dotyczy nie tylko umiejętności przekazywania informacji, ale co chyba ważniejsze, zapewnienia jej stałego dopływu oraz sprawnej, pozbawionej zniekształceń cyrkulacji w organizacji. Niedoinformowani pracownicy mogą stać się dla firmy tak samo groźni, jak odizolowany zarząd, który nie otrzymuje wystarczającej ilości danych, aby móc podejmować trafne i racjonalne decyzje.

Konsultanci Extreme pomagają swoim Klientom w realizacji projektów związanych z zarządzaniem przepływem informacji poprzez pomoc w udrażnianiu kanałów informacyjnych oraz projektowaniu narzędzi pozwalających na sprawny przepływ informacji we wszystkich kierunkach w organizacji oraz przyczynianie się do podejmowania lepszych, trafniejszych decyzji; decyzji, które bazują na niewykorzystanej często wiedzy, jaką posiadają zatrudnieni w firmie pracownicy.

powrót